You are here:

Onze agenten

| Onze Agenten

De bewakingsagent is de persoon die, met toestemming van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, openbare of particuliere plaatsen, eigendommen of personen beschermt. Zijn rol is het voorkomen van kwaadwillende handelingen volgens de veiligheidsvoorschriften. In het algemeen vervult hij drie hoofdrollen: bewaking van plaatsen en goederen (preventierondes en risicodetectie), controles (plaatsen, apparatuur, beveiligings- en preventiesystemen) en toegangscontrole (filteren van personen/objecten, controle op naleving van de regels bij binnenkomst en vertrek, uitgifte van machtigingen, enz.).

We rekruteren onze agenten op basis van uitmuntendheid om diensten van onberispelijke kwaliteit te leveren. Als eerste ambassadeurs ter plaatse belichamen zij onze visie en onze waarden. Ze integreren perfect de hoge eisen van het beroep, terwijl ze de concepten service, hoffelijkheid en welwillendheid benadrukken.

Onze agenten worden continu bijgeschoold om de specifieke opdrachten die hen zijn opgedragen te kunnen uitvoeren. Protection UNIT besteedt ook aandacht aan het ontwikkelen van hun capaciteit om een ​​hele reeks tools op het snijvlak van nieuwe technologieën te integreren.

 

| Vereiste Voorwaarden

Het beroep van bewakingsagent wordt geregeld door de wet op de particuliere en bijzondere beveiliging, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 31 oktober 2017. Deze vervangt de wet “Tobback” van 10 april 1990. Ze vermeldt de voorwaarden voor toegang tot de bewakingsagent beroep (hoofdstuk 4, lid 2).

De bewakingsagent moet aan de volgende voorwaarden voldoen;

Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat en daar hun hoofdverblijf hebben
Niet te zijn veroordeeld, zelfs niet geschorst, tot een correctionele of strafrechtelijke straf (met uitzondering van veroordelingen voor het wegverkeer)
Minstens 18 jaar oud zijn een psychotechnisch onderzoek met goed gevolg hebben afgelegd om vast te stellen of betrokkene een evenwichtige persoonlijkheid heeft en of zijn profiel psychologisch wordt gekenmerkt door respect voor de grondrechten en de rechten van medeburgers; integriteit, loyaliteit en discretie; het vermogen om met agressief gedrag van anderen om te gaan en zichzelf in dergelijke situaties te beheersen; respect voor democratische waarden.

Voldoen aan de voorwaarden voor opleiding en beroepservaring die erop gericht zijn ervoor te zorgen dat de betrokkenen op de hoogte zijn van de voorschriften en van de vaardigheden en verplichtingen die van toepassing zijn tijdens de uitoefening van de functies en activiteiten waarin deze wet voorziet; over de vaardigheden en competenties beschikken die nodig zijn om hun werkzaamheden op een correcte en kwalitatieve manier uit te voeren.

De kandidaat-bewakingsagent moet ook voldoen aan het veiligheidsonderzoek, uitgevoerd door de FOD Binnenlandse Zaken, dat tot doel heeft de afwezigheid van risico’s voor de interne of externe veiligheid van de Staat of voor de openbare orde, evenals het ontbreken van een band met een criminele gemeenschap te garanderen.