Algemene Voowaarden

Je bent hier:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, onder voorbehoud van de wijzigingen die de twee partijen er aan zouden kunnen aanbrengen, bij uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord.

ARTIKEL 1: OFFERTES

Onze offertes zijn steeds vrijblijvend en worden pas definitief na ondertekening door beide partijen. Door de overeenkomst te ondertekenen erkent de klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en aanvaardt hij deze zonder voorbehoud.

ARTIKEL 2: BETALING

2.1 Tenzij anders vermeld op de factuur, zijn de facturen contant betaalbaar, zonder korting.

2.2 Indien wij de betaling van de facturen niet ontvangen binnen 30 dagen na de betalingstermijn, zal dit van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling leiden tot de vordering van een verwijlintrest op de verschuldigde bedragen vanaf de datum van opeisbaarheid van de factuur van 1 % per maand bovenop een forfaitaire vergoeding van 10 % ten belope van minimaal € 125,00, berekend op het uitstaande bedrag. Wij behouden ons het recht voor om in geval van invordering de terugbetaling van alle gerechtskosten te eisen.

2.3 Zodra deze termijn van 30 dagen verstreken is, zullen wij bovendien en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest eisen van 15 % op het gefactureerde bedrag. Bovendien zal PROTECTION UNIT een hogere vergoeding vaststellen indien de geleden schade het bedrag van de forfaitaire vergoeding overschrijdt.

2.4 Bij laattijdige betaling of niet-betaling heeft PROTECTION UNIT het recht om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling van rechtswege op te zeggen, mits kennisgeving per aangetekende brief.

2.5 Indien verschillende natuurlijke personen of rechtspersonen gelijktijdig optreden, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk, de ene bij gebreke van de andere, voor elke verbintenis die voortvloeit uit de ondertekende overeenkomst of het ondertekende akkoord.

ARTIKEL 3: PRIJSINDEXATIE

3.1 De prijzen zullen jaarlijks, automatisch en van rechtswege worden aangepast in verhouding tot de evolutie van de consumptieprijsindex die in België wordt gepubliceerd, waarbij de basisindex het indexcijfer van de maand voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst is en de nieuwe index deze is die geldt tijdens de maand voorafgaand aan de verjaardag.

3.2 Het uurtarief kan op elk ogenblik worden aangepast in geval van wijziging van het contractuele kwantum volgens de bepalingen in de overeenkomst of in geval van verhoging van een of meer elementen van de kostprijs zoals de wettelijke barema’s, de reglementaire premies, taksen en heffingen en in het algemeen alle andere kosten die ten laste van PROTECTION UNIT worden gelegd die door haar in overeenstemming met de wettelijke voorschriften ter zake moeten worden verantwoord.

3.3 Alle bijkomende kosten, rechten en belastingen vastgesteld door de federale overheid of door elke bevoegde overheid en alle kosten voortvloeiend uit wijzigingen in de toepassing van de regelgeving na de aanvang van de overeenkomst zijn ten laste van de Klant.

ARTIKEL 4: KLACHTEN

Klachten over een factuur moeten ons binnen acht kalenderdagen worden bezorgd, berekend vanaf de datum van uitgifte ervan door PROTECTION UNIT, op straffe van onontvankelijkheid van de klacht. Indien de klacht gegrond wordt bevonden zal PROTECTION UNIT zich daarnaar schikken, zonder dat enige andere vergoeding kan worden gevraagd voor directe of indirecte verliezen.

ARTIKEL 5: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

De overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. In geval van geschil, van welke aard ook, zijn op voorstel van PROTECTION UNIT alleen de rechtbanken van het arrondissement Luik bevoegd.