ALGEMENE VOORWAARDEN

You are here:

ART. 1 – VOORWERP EN TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die worden aangeboden door PROTECTION UNIT nv (hierna PU) met maatschappelijke zetel te straat Campagne du Moulin 53/12 – 4470 Saint-Georges-Sur-Meuse (Belgique) en ingeschreven in de KBO onder het nr. 0881.569.949.

Behoudens andersluidende bijzondere voorwaarden vormen zij de bindende regels voor de partijen, met uitzondering van de algemene voorwaarden van de Cliënt.

Door een opdracht toe te vertrouwen aan PU erkent de Klant in kennis te zijn gesteld van deze voorwaarden en ze onvoorwaardelijk te aanvaarden.

 

ARTIKEL 2 – PRIJZEN EN BETALINGSMODALITEITEN

 

ARTIKEL 2.1 – GELDIGHEID VAN DE OFFERTES

De in onze offertes vermelde prijzen zijn, behoudens andersluidende bepalingen, slechts geldig indien deze offertes uitdrukkelijk en schriftelijk werden aanvaard binnen een termijn van vijftien dagen vanaf verzending.

 

ARTIKEL 2.2 – PRIJS – HARDSHIPCLAUSULE & PC 317

De prijzen van de interventies van PU worden vastgelegd in de offerte of bij de bestelling.

Behoudens andersluidende bepalingen worden ze vermeld exclusief btw en omvatten ze noch de eventuele toepasselijke belastingen, noch de administratieve kosten.

Ze kunnen verhoogd of verlaagd worden volgens de regels eigen aan PC 317 dat de Bewakingssector regelt. Bovendien beschikt PU over het recht om ze op elk ogenblik aan te passen ingeval externe elementen de kosten voor de prestatie in haar hoofde zouden verhogen (zonder exhaustief te zijn, met name de fiscale en parafiscale lasten en de verzekeringspremies).

Elke bijkomende prestatie boven op de prestaties overeengekomen in de offerte en/of bij de bestelling zal het voorwerp uitmaken van een factuur in regie.

De prijs voor elke dringende prestatie (die minder dan 48 uur voor aanvang van de opdracht wordt aangevraagd) zal automatisch worden verhoogd met 25 % ten opzichte van de prijzen die gewoonlijk worden gehanteerd voor een gelijkaardige opdracht.

 

ARTIKEL 2.3 – ANNULERING VAN DE OPDRACHT & INTREKKINGSVERGOEDING

Elke annulering van een prestatie minder dan 72 uur voor de aanvang ervan zal het voorwerp uitmaken van een herroepingsfactuur van 4 uur per betrokken bewakingsagent als vergoeding voor de gemaakte kosten en het verlies van de verwachte winst voor het contract.

 

ARTIKEL 2.4 – BETALINGSMODALITEITEN

  • Contante betaling en betwisting verplicht binnen acht dagen

Behoudens andersluidende bepalingen zijn de facturen contant betaalbaar, zonder korting.

De Klant verbindt zich ertoe de facturen bij ontvangst te controleren en elke betwisting binnen acht dagen te formuleren.

Bij gebreke aan betwisting binnen deze termijn zullen de facturen als definitief aanvaard worden beschouwd.

  • Verwijlintresten en strafbeding

Bij ontstentenis van betaling op de vervaldag zullen op de facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlinteresten worden aangerekend tegen de jaarlijkse rentevoet van 10% en een strafbeding van 10% (degressief vanaf € 4.000,00 conform de rechtspraak van de hoven van beroep) met een minimum van € 40,00.

  • Ernstige fout, ontbinding en verbrekingsvergoeding

De ontstentenis van betaling ten gevolge van een ingebrekestelling om de vervallen schulden af te lossen vormt een zware fout in hoofde van de Klant die PU het recht geeft om het contract te ontbinden ten nadele van de Klant.

Naast de accessoires die verbonden zijn aan de vervallen facturen, heeft PU recht op een verbrekingsvergoeding van 25% van het bedrag excl. btw van het contract tot de vervaldag ervan.

  • Factoring

Het is mogelijk dat PU een beroep doet op factoringbedrijven en dat de facturen dus aan hen worden overgedragen.

Het rekeningnummer waarop de Klant moet betalen en de betalingsreferenties staan op de factuur vermeld.

Na het verstrijken van een bepaalde termijn is het mogelijk dat de facturen worden teruggegeven aan PU, die er als enige belang bij zal hebben en in de hoedanigheid zal zijn om de verschuldigde bedragen in te vorderen.

De Klant wordt gewezen op het feit dat elke laattijdige betaling zal leiden tot het verschuldigd zijn van de conventionele accessoires en dat de betaling dient te worden uitgevoerd op de rekening van de factoringmaatschappij of op de rekening van PU.

Bovendien heeft PU het recht de conventionele accessoires rechtstreeks van de Klant op te eisen indien alleen de hoofdsom werd betaald aan de factoringmaatschappij.

 

ARTIKEL 3 – ONTBINDING VAN HET CONTRACT WEGENS ZWARE FOUT

In geval van ernstige tekortkoming kan elke Partij het contract per aangetekend schrijven beëindigen zonder opzegging en zonder schadevergoeding.

Het onderzoek naar de ernst van de reden blijft evenwel onderworpen aan de latere controle van de bevoegde Rechtbank.

 

ARTIKEL 4 – LOOPTIJD VAN HET CONTRACT

De duur van het contract is voorzien in de offerte of bij de bestelling.

Bij gebrek aan een nauwkeurige bepaling wordt het contract gesloten voor onbepaalde duur en is het bijgevolg op elk ogenblik opzegbaar per aangetekend schrijven en met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden die aanvangt op de 1e van de maand die volgt op de verzending van voornoemde opzegging.

Het contract dat voor bepaalde duur werd gesloten is niet vervroegd opzegbaar, behoudens betaling van een opzegvergoeding die overeenstemt met het verlies van de verwachte winst van het contract en die conventioneel werd vastgelegd op 25 % van het totale bedrag excl. btw van het contract tot de vervaldag ervan.

Een contract dat wordt gesloten voor bepaalde duur en niet ten minste drie maanden voor de vervaldag ervan wordt opgezegd per aangetekend schrijven wordt automatisch voor dezelfde duur verlengd, desgevallend meermaals.

 

ARTIKEL 5 – HARDSHIPCLAUSULE EN OVERMACHT

Indien tijdens de uitvoering van het contract onvoorzienbare gebeurtenissen het evenwicht verstoren of de uitvoering ervan abnormaal moeilijk maken op technisch of economisch vlak kan PU het contract opschorten / annuleren per aangetekend schrijven op basis van dit artikel van de AV.

De Klant kan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding voor de opschorting en/of de annulering van het contract, aangezien het gebeurtenissen zijn buiten de wil van PU om die tot deze opschorting/annulering hebben geleid.

Een niet-exhaustieve opsomming: staking, sociale onrust, geen vervoer, tekort aan arbeidskrachten, epidemieën en pandemieën en, in het algemeen, elke gebeurtenis die de maatschappij in het algemeen of de bewakingssector in het bijzonder beïnvloedt.

De uitgevoerde prestaties blijven integraal verschuldigd.

 

ARTIKEL 6 – ARBEIDSVOORWAARDEN & NALEVING VAN DE SPECIFIEKE REGELS VAN DE KLANT

De Klant zal aan het personeel van PU arbeidsvoorwaarden verstrekken die in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving en met name met de Codex over het welzijn op het werk en alle bijbehorende wetgevingen.

Bij aanvang van elke opdracht zal de Klant PU per aangetekend schrijven alle regels meedelen die eigen zijn aan zijn onderneming (normen die van toepassing zijn op de sector, huishoudelijk reglement enz.) zodat het personeel van PU ze kan naleven.

Worden deze regels niet meegedeeld, dan kan de Klant geen enkel verwijt formuleren.

 

ARTIKEL 7 – INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle tekeningen, specificaties, berekeningen, planningen, werkmethodes, systemen voor kwaliteitscontrole of, in het algemeen, alle documenten verstrekt door PU in het kader van de dienstverlening aan de Klant blijven intellectueel eigendom van PU.

De Klant mag ze dus niet voor eigen gebruik gebruiken of meedelen aan derden.

In geval van schending van deze verplichting zal de Klant een forfaitaire vergoeding van € 100.000 verschuldigd zijn, onverminderd het recht van PU om de totale geleden schade te vorderen.

 

ARTIKEL 8 – ONAFHANKELIJKHEID

Het personeel van PU blijft strikt onafhankelijk van de Klant, die hem alleen orders of instructies kan geven voor zover dit schriftelijk is overeengekomen bij de ondertekening van de bestelling met PU.

In geval van schending van voormelde verplichting zal de Klant aansprakelijk zijn voor alle gevolgen die voortvloeien uit de gegeven orders of instructies, al dan niet foutief, zonder dat de aansprakelijkheid van PU om welke reden dan ook kan worden ingeroepen.

 

ARTIKEL 9 – AFWERVING

De Klant mag geen personeelslid van PU rechtstreeks of via een tussenpersoon in dienst nemen, noch tijdens de looptijd van het contract, noch gedurende de 12 maanden na het verstrijken ervan.

In geval van schending van dit verbod zal de Klant een forfaitaire minimumvergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan twaalf maanden brutoloon van de in dienst genomen persoon onder voorbehoud van elke bijkomende schadevergoeding die PU zou kunnen eisen indien de schade hoger is.

 

ARTIKEL 10 – IDENTIFICATIEKAART

Het personeel van PU zal beschikken over een identificatiekaart die hij of zij de Klant, op diens verzoek, moet voorleggen.

 

ARTIKEL 11 – ORDEHANDHAVING

In het kader van hun opdrachten kan het personeel van PU in contact komen met de ordediensten in de ruime zin van het woord (politieagenten, soldaten, brandweer, controlediensten enz.).

Als dit gebeurt is het personeel van PU verplicht om hun identificatiemiddel aan deze personen te tonen.

PU kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van verkeerde identificatie en voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse schade voortvloeiend uit de tussenkomst van deze personen.

De eventuele kosten verbonden aan de interventies van de ordediensten of eender welke derde (ambulances, beveiligingswerkzaamheden enz.) zijn uitsluitend ten laste van de Klant.

 

ARTIKEL 12 – VERPLICHTING TOT LOYALE SAMENWERKING TE GOEDER TROUW

De Klant verbindt zich ertoe PU vóór aanvang van de contractuele opdrachten alle elementen te bezorgen die nodig zijn voor de uitvoering van deze opdrachten (sleutels, documenten enz.).

Zoals bepaald in artikel 6 zal de Klant tevens zijn huishoudelijk reglement, zijn veiligheidsvoorschriften en meer algemeen alle regels die van toepassing zijn op zijn sector overmaken aan PU.

PU is slechts gehouden tot naleving van de meegedeelde instructies voor zover deze schriftelijk werden meegedeeld binnen een redelijke termijn voor de aanvang van de opdracht en voor zover deze tevens schriftelijk door haar werden aanvaard.

Indien het personeel van PU geconfronteerd zou worden met een situatie die schade zou kunnen aanrichten (brand, waterschade, gelijk welk schadegeval) en indien er hieromtrent geen instructies werden gegeven, zal het hierop reageren en al dan niet de maatregelen nemen die het nuttig acht om de schade te beperken zonder dat PU aansprakelijk kan worden gesteld.

 

ARTIKEL 13 – AANSPRAKELIJKHEID & VERZEKERINGEN

PU verklaart een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid te hebben afgesloten, overeenkomstig haar wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Zij zal op schriftelijk verzoek van de Klant een kopie van de afgesloten verzekeringspolis(sen) voorleggen.

Ongeacht de oorzaak van de eventuele aansprakelijkheid van PU, behalve in geval van bedrog, maar ook in geval van zware fout, zal de Klant slechts verhaal kunnen uitoefenen tegen haar ten belope van maximaal het bedrag van het contract excl. btw.

Indien de Klant de aansprakelijkheid van PU wil inroepen, moet hij, op straffe van verval, PU binnen de 2 werkdagen op de hoogte brengen van de vaststelling van het schadegeval.

De Klant zal alle toereikende elementen aanleveren die de aansprakelijkheid van PU en het bedrag van de geleden schade aantonen.

PU kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele indirecte schade die de Klant zou lijden, met name financiële of commerciële schade die niet het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een tekortkoming van PU m.b.t. haar verplichtingen, met name winstderving, verhoging van de algemene kosten, verstoring van de planning, winstverlies, verlies van klanten of geraamde winsten, verlies van gegevens of informatie …

Alleen de rechtstreekse schade die wordt geplafonneerd op het bedrag excl. btw van het contract zal worden vergoed.

 

ARTIKEL 14 – VOERTUIGEN VAN DE KLANT

Indien het personeel van PU een voertuig van de Klant gebruikt, wordt overeengekomen dat:

  • dit voertuig OMNIUM verzekerd is voor materiële schade en dat er een verplichte BA is afgesloten;
  • in geval van schade, de aansprakelijkheid van PU voor de herstellingen ten gevolge van een ongeval, strikt beperkt zal zijn tot het franchisebedrag van de verzekering materiële schade die het voertuig dekt met uitsluiting van elke andere schade;
  • indien dit voertuig ook gebruikt wordt door de Klant en/of zijn personeel en derden, er een logboek aanwezig zal zijn in het voertuig dat door elke gebruiker wordt ingevuld om de aansprakelijkheden bij schade te kunnen bepalen.

 

ARTIKEL 15 – MATERIAAL VAN PU IN BEWARING BIJ DE KLANT

Materiaal van PU dat zich bij de Klant bevindt, blijft eigendom van PU.

De bewaring van dit materiaal wordt echter overgedragen aan de Klant en deze zal PU moeten vergoeden voor elk verlies of elke beschadiging van dit materiaal, ongeacht de oorzaak ervan, behalve voor normale slijtage.

 

ARTIKEL 16 – GEGEVENSBESCHERMING

De wijze waarop PU persoonsgegevens verzamelt en gebruikt is in overeenstemming met de AVG en de Belgische wet van 30 juli 2018.

De gegevens van de Klanten worden rechtmatig en eerlijk verwerkt, hebben de goede uitvoering van de contractuele relatie tot doel en worden slechts bewaard gedurende de tijd die nodig is voor de opdracht en voor de naleving van de boekhoudkundige en fiscale verplichtingen van PU.

De Klant beschikt over recht van toegang, verbetering en verwijdering van de gegevens.

Elke vraag over gegevensbescherming kan worden gericht aan de verwerkingsverantwoordelijke op het adres: info@protectionunit.com.

 

ARTIKEL 17 – GEDEELTELIJKE NIETIGHEID

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden zou worden getroffen door nietigheid, zou deze nietigheid enkel deze bepaling aantasten, met uitsluiting van de andere bepalingen.

 

ARTIKEL 18 – GEHEIMHOUDING

De partijen zien, zelfs na afloop van de contractuele periode, ervan af zakelijke of bedrijfsgeheimen waarvan zij kennis hadden kunnen hebben in het kader van de uitvoering van het contract dat hen bindt, te gebruiken of aan derden bekend te maken.

 

ARTIKEL 19 – FORUMKEUZEBEDING EN TOEPASSELIJK RECHT

In geval van een geschil zijn uitsluitend de Rechtbanken van LUIK bevoegd. Zij zullen de Belgische wetgeving toepassen.

 

ARTIKEL 20 – WAARDEN

PU beschikt over een waardencharter en ziet erop toe dat al haar personeel deze waarden naleeft: service en gastvrijheid, vertrouwen en integriteit, nauwkeurigheid en uitmuntendheid, luisterbereidheid, aanpassingsvermogen en soepelheid.

 

ARTIKEL 21 – CONTACT

Vragen over de diensten van PU kunnen per post worden gericht aan het adres van de maatschappelijke zetel of per e-mail aan info@protectionunit.com